IX Ogólnopolska Konferencja Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie wszystkich uczestników, decyzją Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK w Szczecinie w całości odbędzie się w formie on-line.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji na transmisję on -line na stronie: wadyzastawkowe2020.net4doctor.onlineRegulamin rejestracji Uczestników
IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Szczecin, 03.10.2020 r

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się w dniu 03.10.2020 r na terenie Hotelu Radisson Blu, Pl. Rodła 10, w Szczecinie.
1.2 Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A lok. 1-2, NIP: 954-21-39-638 (zwana dalej: Organizator). LPT GROUP sp. z o.o. działając na podstawie upoważnienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, realizuje powierzone zadania określone w odrębnych umowach (zwana dalej: Organizator Wykonawczy). 
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 
1.4 Uczestnikami Konferencji są: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, Wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji; (c) Wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
1.5 W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla Uczestników o których mowa w pkt. 1.4 (a). 
1.6 Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem http://wadyzastawkowe2020.pl

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w konferencji jest: 
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji http://wadyzastawkowe2020.pl lub osobiście w recepcji konferencyjnej w trakcie trwania Konferencji tj. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie. 
2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 
2.2 Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną: 
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy firmy LPT GROUP sp. z o.o., Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 84 1030 0019 0109 8503 3003 4908; tytułem: udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK, podając: 
- w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury VAT imiennej): imię i nazwisko, adres 
- w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP 
- w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
2.3 Organizator Wykonawczy wystawi fakturę VAT/paragon tytułem dokonanych wpłat. 
2.4 FV wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 
2.5 Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba, która: 
- uczestniczy w sesji wykładowej oraz warsztatowej z własną prezentacją, 
- została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną. 
2.6 Zwolniony z opłat są: wykładowcy, przewodniczący sesji, pielęgniarki, emeryci, studenci. 
2.7 Identyfikator dla Uczestnika, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 b) i c) nie uprawnia do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i w wystawie firm branży medycznej i farmaceutycznej. 
2.8 Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma od Organizatora Wykonawczego potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji w wersji PDF na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu obrad konferencyjnych.
2.9 Za udział w Konferencji Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską oraz punkty Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
2.10 Koszt udziału w konferencji, pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
2.11 Organizator Wykonawczy ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu konferencji w dziale "Rejestracja"). 
2.12 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego http://wadyzastawkowe2020.pl upływa w dniu 27.09.2020 r. Rejestracja po tym terminie możliwa w Biurze Organizatora Wykonawczego oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w trakcie trwania Konferencji tj. w dniu 2-3.10.2020 r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.
2.13 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej. 
2.14 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji: 
a) Gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator Wykonawczy zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział. 
b) Gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator Wykonawczy ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 
2.15 Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy ma 90 dni na dokonanie zwrotu. 
2.16 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora i Organizatora Wykonawczego.

§3. Ceny i warunki płatności
3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji pod adresem http://wadyzastawkowe2020.pl .
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Konferencji. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach. 
3.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora Wykonawczego do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora Wykonawczego powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Wykonawczego. 
4.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. 
4.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§5. Postanowienia końcowe
5.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. 
5.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora Wykonawczego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi Wykonawczemu przez Uczestników Konferencji. 
5.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wykonawczego. 
5.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami. 
5.5 Organizator Wykonawczy zastrzega, iż przebieg Konferencji może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych.
5.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
5.7 Dane osobowe: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w pełnym zakresie jest Organizator Wykonawczy – LPT GROUP sp. z o.o. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Konferencji. Administratorzy Państwa danych nie sprzedają zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów wskazanych w Klauzulach prywatności. 
2. Organizator Wykonawczy na podstawie pisemnego wniosku Organizatora może udostępnić dane osobowe Uczestników konferencji wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze za udział w Konferencji jeśli została wystawiona Klauzula informacyjna PTK 
3. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności Organizatora i Klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego na stronie internetowej Konferencji – Organizatora w §5 ust. 5.7.2 niniejszego Regulaminu, Organizatora Wykonawczego w formularzu rejestracyjnym. 
5.9 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 
5.10 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 
5.11 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji, zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji grupowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
5.12 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej http://wadyzastawkowe2020.pl    
5.13 Organizator Wykonawczy ma prawo zmiany postanowień regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej http://wadyzastawkowe2020.pl  .